ទំព័រដើម

ផេននីសលីវ៉ានៀ
ធនធាន GAMBLING

ក្រុមប្រឹក្សាស្តីពីល្បែងស៊ីសងបង្ខំចិត្តនៃរដ្ឋផេនស៊ីលវេនៀគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិស្តីពីបញ្ហាល្បែង។ គោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីល្បែងស៊ីសងដែលបង្ខិតបង្ខំនិងដើម្បីសម្រួលដល់ការបញ្ជូនដើម្បីជួយ។