ការផ្តល់ជំនួយ

មិនថាអ្នកកំពុងផ្តល់ជំនួយជាអ្នកជំនាញព្យាបាលឬអ្នកជាទីស្រឡាញ់យើងសង្ឃឹមថាធនធានទាំងនេះនឹងមានប្រយោជន៍។