ស្វែងរកជំនួយ

សូមដឹងថាមានជំនួយដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីលវេនៀហើយការងើបឡើងវិញ IS អាចទៅរួច។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបណ្តាញទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ ២៤ ម៉ោងក៏ដូចជាធនធានជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានផ្តល់ជូននៅទីនេះ។